Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4030300 Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot (26 op/Vaasan yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Pron opiskelijakiintiö on täynnä!

Jos ilmoittaudut 1.9. jälkeen, pyydä toimistosta rekisteröitymisohje yliopistolle.

Hinta: 490 € (410 € ilmoittautuessa ja 80 € rekisteröityessä yliopistolle)

Aika: verkko-opinnot syksy 2020 – kevät 2021

Johtamisen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi. Opit yrityksille tärkeän tiedon hallintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta. Opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi. 

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. 

Opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen perjantaihin 18.9.2020 mennessä. 

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina syksyn 2020 – kevään 2021 aikana. Opintoihin sisältyy verkon kautta välitettäviä reaaliaikaisia luentoja (katsotaan kotona), työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, oppimistehtäviä ja tenttejä.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin ILPA-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon. 

Opintoihin on rajoitettu osallistujamäärä ja opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koko opintokokonaisuuteen 26 op ilmoittautuneet ovat etusijalla. Yksittäisille opintojaksoille voidaan ottaa opiskelijoita, jos paikkoja jää vapaaksi. 


Opintojaksot

Johtamisen perusteet 7 op

Aika: verkko-opinnot vk 37- vk 44

Opettaja: Susanna Kultalahti

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat hahmottavat yrityksen systeemisenä kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan logiikkoja ja pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa käsiteltäviä aineksia toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat johtamisen ja organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Sisältö: Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma, tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Suoritustapa: Moodle-tentti ja tiimityö pienryhmässä (voi tehdä myös yksilötyönä).

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin-järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Oppimateriaali: Viitala & Jylhä (2019) Johtaminen Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit.

Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla. 


Henkilöstöjohtaminen 7 op

Aika: verkko-opetus viikot 3-17 / 2021

Tavoite: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamien keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamien osa-alueet, prosessit, ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssinlopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyöttaitoja ja IT-taitoja Moodle-ympäristössä.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtamien, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin. 

Suoritustapa: Kurssin suoritustavoissa on valinnaisuutta ja sen voi suorittaa myös etäpainotteisesti. Tarkemmat ohjeet esitellään kurssin alussa Moodlessa. Moodle-tentti.  

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Oppimateriaali: Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita

Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla. Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Strateginen johtaminen 7 op

Aika: vk 10 – 19, verkko-opinnot Moodlessa 

Opettaja: Tero Vuorinen

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tuntevat strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia, työkaluja ja menetelmiä. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategia toimeenpanoon. Kurssi kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä. 

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan yrityksen sisäisten prosessien sovittamista ympäröivän liiketoimintaympäristön lainalaisuuksiin, resurssien ja osaamisen kehittämistä sekä yrityksen ja sen sidosryhmien vuorovaikutusta. Kurssin luennoilla perehdytään laajasti strategisen tutkimuksen teoriaan soveltaen sitä käytännön esimerkkeihin.

Suoritustapa: verkkoluennot 26 h, harjoitustyöt n. 10 kpl, jotka palautetaan Moodleen. Tehtävien palautukselle on deadline. 

Oppimateriaalit

1. Vuorinen, Tero (2013). Strategiakirja – 20 työkalua. Talentum. tai vaihtoehtoisesti, Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G, Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D ja Regnér, P
2. artikkelikokoelma (löytyy kurssin Moodle-sivustolta).

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op 

Aika: verkko-opinnot 29.10.-12.12.2020  

Opettaja: Tero Kurki

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät eri osa-alueet. Prosessin vaiheiden tiedostaminen ja eri vaiheisiin liittyvien työkalujen, viitekehysten ja käytäntöjen hallinta mahdollistavat asiaa tuntevan toiminnan oli sitten kyse uuden liiketoiminnan omakohtaisesta kehittämisestä, uuden liiketoiminnan kehittämisestä olemassa olevan yritystoiminnan puitteissa tai toimittaessa asiantuntijana arvioimassa tai sparraamassa uusia liiketoimintahankkeita. Uuden liiketoiminnan luominen on erityisen kokonaisvaltainen ilmiö, jossa yhdistyvät johtamiseen, markkinointiin ja yrityksen talouteen liittyvät osaamiset ja taidot. 

Sisältö: Kurssi sisältää neljä osa-aluetta, jotka muodostavat käytännönläheisen kokonaisuuden uuden liiketoiminnan luomiseksi. Ensimmäinen osa liittyy alustavan idean löytämiseen, toinen osa keskittyy idean konseptointiin, kolmas toiminnan käynnistämisstrategian määrittelyyn ja neljäs liiketoiminnan dokumentointiin ja esittelyyn tärkeille sidosryhmille.

Suoritustapa: Liiketoimintasuunnitelma, sen esitys ja oheistehtävät arvioidaan, ei tenttiä. 

Opetus: videoluennot to 29.10., ti 10.11., to 12.11., ti 17.11., to 19.11., ti 24.11., ti 2.12. klo 17-21 ja la 12.12. klo 10-14 (esitykset). Videoluennoista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodleen).  

Töiden palautus Moodleen 13.12. mennessä. 

Kirjallisuus:

McKinsey & Company (2000). Ideasta kasvuyritykseksi. Helsinki: WSOY.
Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Oikeus muutoksiin pidätetään


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
4030310: Johtamisen perusteet (7 op/Vaasan yliopisto)
4030320: Henkilöstöjohtaminen (7 op/Vaasan yliopisto)
4030330: Strateginen johtaminen (7 op/Vaasan yliopisto)
4030340: Yrityksen liiketoimintasuunnitelma (5 op/Vaasan yliopisto)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 50, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Syyslukukausi: 28.9.2020 - 31.12.2020
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 16.5.2021

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 410,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit