Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400210 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HyTe) –osaamiskokonaisuus (25 op/Itä-Suomen yliopisto)

Verkkokurssi

Maksut: 430 € (210 € ilmoittautuessa ja 220 € rekisteröityessä yliopistolle)

Jos olet Tehyn jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot ilmoittautumisvaiheessa maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi tammi-helmikuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville TEHY.

Opintoihin voi ilmoittautua mukaan 18.3. saakka.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopiston tilat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HyTe) -osaamiskokonaisuuden opinnoissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen peruskäsitteitä, rakenteita ja terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää. Opinnot antavat kattavan kuvan uudistuvaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, sen ohjauksesta, toimeenpanosta, päätöksenteosta ja sen johtamisesta aina toimintaa arvioiviin mittareihin. Opinnot avaavat terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin moniulotteisuutta sekä sen globaaleja kysymyksiä, unohtamatta sitä, miten monia eri toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymykset yhteiskunnassa koskettavat ja millä keskeisillä toimilla on mahdollista edistää eri ikäisten ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyistä elämää.

Opinnot soveltuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, kehittäjille, johtajille, terveydenhoitajille ja kaikille sosiaali- ja terveysalalla tai kolmannella sektorilla ja muissa asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka tarvitsevat sote-uudistuksen myötä vahvistamista tai päivitystä osaamiseensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankohtaisissa kysymyksissä.

Osaamiskokonaisuus rakentuu neljästä, kaikille yhteisistä opintojaksoista ja valinnaisista jaksoista, joista aikuisopistolla on tarjolla kaksi opintojaksoa (Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op ja Erilaiset kulttuuritaustat ja terveyskäytännöt 3 op).

Opiskelu onnistuu joustavasti eri puolilta Suomea, sillä asiantuntijaluennot, oppimistehtävät ja keskustelut ovat kaikki verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Jaksokohtaiset opiskeluohjeet löytyvät oppimisympäristö Moodlesta.

Tutkintovaatimukset ja muuta lisätietoa netistä: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opetustarjonta

Opintojaksot:

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op

400211

Aika: kevät 2019 ja syksy 2019. Opintoja voi opiskella itsenäisesti läpi vuoden 2019.

Tavoite: Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunnan, alueen, maakunnan ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely. Oppimistehtävän palautuspäivä keväällä 8.4.2019 ja syksyllä 10.12.2019 mennessä.

 

Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op

400212

Aika: kevät 2020

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen laajan toimintakentän; osaa kriittisesti tarkastella eri terveyskäsityksiä ja terveyden edistämisen lähtökohtia.

Sisältö: Terveyden edistämisen historia ja lähtökohdat, peruskäsitteet ja toimijat. Terveyskäsitykset ja terveyden edistämisen lähtökohdat. Terveyden edistämisen hankkeet kunnissa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

 

Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op

400213

Aika: 16.3.–31.5.2019 tai kevät 2020

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 1) on perehtynyt terveyden edistämisen globaaleihin strategioihin, 2) tuntee kansainvälisten järjestöjen ja organisaatioiden roolin terveyden edistämisessä, 3) tunnistaa terveyden universaalin näkyvyyden eri toimintaympäristöissä, 4) arvioi terveyden edistämistä ympäristöterveyden lähtökohdista, 5) arvioi e-terveyden mahdollisuuksia tulevaisuuden terveydenhuollossa ja 6) analysoi globaalin terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

Sisältö: 1) terveyden edistämisen globaaleja strategioita, 2) EU:n roolin ja WHO:n rooli terveyden edistämisessä, 3) terveyden universaali näkyvyys, 4) ympäristöterveyden ajankohtaisia kysymyksiä, 5) E-terveys osana tulevaisuuden terveyden edistämistä

Suoritustapa: verkko-opinnot

 

Erilaiset kulttuuritaustat ja terveyskäytännöt 3 op

400214

125 € (95 € ilmoittautuessa ja 30 € rekisteröityessä yliopistolle)

Aika: 14.1.–31.7.2019

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija:1) tunnistaa eri kulttuuritaustaisten ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä erityiskysymyksiä, 2) osaa eritellä erilaisten terveyskäsitysten ja -käytäntöjen merkitystä arjessa, 3) hahmottaa kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja 4) osaa lukea eri tekstejä analyyttisesti sekä keskustella niistä virtuaalisessa ympäristössä omia näkökantojaan perustellen

Sisältö: Suomalaisiin etnisiin ryhmiin kuuluvien sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät erityiskysymykset ja näiden asettamat haasteet terveydenhuoltojärjestelmälle

Suoritustapa: Itsenäiset verkko-opinnot kevätlukukaudella. Tehtävän palautus viimeistään 31.7.2019.

 

Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op

400215

Aika: syksy 2019, aikataulu tarkentuu myöhemmin

Tavoite: Opintojakson päätyttyä opiskelija 1) osaa määritellä sosiaalisen markkinoinnin keskeiset käsitteet ja kuvata teoreettisen taustan, 2) osaa tunnistaa sosiaalisen markkinoinnin käyttötapoja ja menetelmiä terveyden edistämisessä, 3) ymmärtää keskeiset eettiset periaatteet, jotka ohjaavat sosiaalisen markkinoinnin prosessia, 4) osaa suunnitella sosiaalisen markkinoinnin prosessin sovellettavaksi todelliseen terveysongelmaan tai tilanteeseen, 5) osaa perustella sosiaalisen markkinoinnin suunnitelman ratkaisut ja 6) osaa eritellä sosiaalisen markkinoinnin arviointikriteereitä ja valita sopivat prosessin eri vaiheisiin

Sisältö: Sosiaalisen markkinoinnin käsitteet ja teoreettinen tausta. Markkinoinnin komponentit ja sovellukset terveyskäyttäytymisen edistämisessä ja asenteiden muutoksessa. Sosiaalisen markkinoinnin implementointi ja arviointi. Eettiset näkökohdat sosiaalisessa markkinoinnissa. Sosiaalisen markkinoinnin menetelmät.

Suoritustapa: Verkko-opinnot.

Opinnot soveltuvat laajasti sosiaalisen markkinoinnin teemasta kiinnostuneille.

 

Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op

400216

160 € (110 € ilmoittautuessa ja 50 € rekisteröityessä yliopistolle)

Aika: Syksy 2019, aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on johdattaa tutkimusperustaiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden näkökulmasta, sekä sosiaalityön vaikuttavuuden käsitteeseen ja näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä rakenteellisen sosiaalityön ja hyvinvointipolitiikan haasteita sekä sosiaalityön vaikuttavuuden kysymyksiä.

Sisältö: Opintojakson sisältöjä ovat evidence-based -ajattelu sosiaalityön kontekstissa, vaikuttavuuden kysymykset, tutkimuskatsaukset, rakenteellisen ja politiikkatason käsitteet ja lähestymistavat.

Suoritustapa: Verkkoluennot 16 h Helsingin aikuisopistolla ja laaja oppimistehtävä.

Opinnot soveltuvat laajasti sosiaalisen markkinoinnin teemasta kiinnostuneille.

HUOM! Jos olet Tehyn jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi tammi-helmikuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville TEHY.

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 10:00:00

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 100, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Kevätlukukausi: 1.1.2019 - 31.12.2019 (1 oppituntia)

Yhteensä 430 €. 210 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja 220 € rekisteröidyttäessä yliopistolle: 210,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit