Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400010 Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: 480 € (230 € ja 250 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto

Aika: 12.9.2019 – touko-kesäkuu 2020

Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa erityistä tukea lapsen tai nuoren kasvulla ja oppimiselle silloin, kun hän sitä tarvitsee. Erityispedagogiikan perusopinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina.

Erityispedagogiikan opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä. Opinnot soveltuvat esimerkiksi eri kouluasteiden opettajille ja ohjaajille, lastentarhanopettajille, koulunkäyntiavustajille, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle tai alalle aikoville. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta.

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina Helsingin aikuisopistossa. Opinnot alkavat opintoryhmätapaamisella torstaina 12.9.2019 klo 17.00-19.45, jolloin seurataan verkon kautta suunnittelijan pitämää aloitusinfoa opinnoista. Opinnot päättyvät touko-kesäkuussa 2020.

Opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut verkkoluennoille, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja teet tutustumiskäynnin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely. Ryhmä kokoontuu arki-iltaisin syyskuusta huhtikuuhun, keskimäärin kahdesta kolmeen kertaan kuukaudessa. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luennoilla on osallistumisvelvollisuus, ja niille voit osallistua verkon kautta. Luennoista tehdään luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2019/lukukausi/syksy

Tuutorina FT, erityisopettaja Anne Leinonen

Opintojaksot:

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op)

Aika: Monimuoto-opinnot 12.9.-16.10.2019

Tavoite: Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Sisältö:

 • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnan merkitys Suomessa

 • kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet

 • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä

 • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut

 • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Suoritustapa: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Moodletentti (tai esssee), pienryhmäopetus 9 t, luennot 9 t

Lisätiedot: Mikäli opintojakso on aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suoritetaan Johdatus erityispedagogiikkaan –opintojakso esseenä.

Opetus:

Verkkoluennot ke 25.9. klo 17.30-20.00 Juhani Tähtinen, ke 2.10. klo 18.00-20.30 Rauno Huttunen ja ke 9.10. klo 17.30–20.00

Opintoryhmä to 12.9. klo 17.00-19.45, to 19.9. ja to 10.10. klo 17.30-20.00

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus pe 4.10.2019 mennessä.

Tentit: Johdatus kasvatustieteisiin –moodletentti ke 16.10. klo 18.30 – 18.10.2019 klo 18.30 tai Johdatus erityispedagogiikkaan esseen palautus 20.10. mennessä.

Uusinnat 11.12. ja 11.3.2020

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. (Uudistettu 8. painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus:

1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:214.
2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. (saatavilla myös e-kirjana) TAI
Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies.

 

Erityispedagogiikan perusteet 7 op

Aika: Monimuoto-opinnot vk 43 – vk 2/2020

Tavoite: Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita. Opiskelija on perehtynyt palvelujärjestelmään ja vammaispolitiikkaan.

Sisältö:

 • yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

 • erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet

 • koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio

 • lainsäädäntö ja erityskasvatukseen liittyvät palvelut

 • erityiskasvatus elämänkaarella

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen, essee, harjoitustyöt. Harjoitustöinä opiskelija tekee tutustumiskäynnin ja casetehtävän, jotka raportoidaan pienryhmäopetuksessa.

Luento-opetus 18-22 t, pienryhmäopetus 12 t  

Opetus:

Verkkoluennot la 26.10. klo 9.00-14.30, Lilja Aikio ja Elina Nikula

Opintoryhmätapaamiset to 31.10., 14.11., 21.11. ja 5.12. klo 17.30-20.00

Erityispedagogiikan perusteet -esseen palautus ma 6.1.2020 mennessä.

Kirjallisuus:

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus:
1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (saatavilla myös e-kirjana)
2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus.
3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Mahdollinen muu opettajan ilmoittama oheiskirjallisuus.

 

Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op 

Aika: Monimuoto-opinnot vk 2 – vk 9

Tavoite: Opiskelija osaa analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Sisältö:

 • poikkeavuusteoriat

 • intressiryhmät ja poikkeavuus

Suoritustapa: Moodletentti, harjoitustyö, luento-opetus 6 t, pienryhmäopetus 6 t

Harjoitustyönä opiskelija tekee artikkelireferaatin vieraskielisestä tutkimusartikkelista sekä raportoi ja osallistuu keskusteluun opintoryhmässä.

Opetus:

Verkkoluennot la 11.1. ja la 18.1. klo 10.15-12.45, Lilja Aikio

Opintoryhmätapaamiset to 23.1. klo 17.30-20.00 ja vk 6-9 tuutorin kanssa sovitulla viikolla

Tentit: Moodletentti ke 12.2. klo 18.30-14.2. klo 18.30. Uusinnat (2 vrk moodletentit) 15.4. ja 10.6.

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus: Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. 3. painos. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press. (saatavilla myös verkosta)

 

Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op 

Aika: Monimuoto-opinnot vk 10-16

Tavoite: Opiskelija osaa jäsentää ja syventää erityispedagogista ajattelutapaa ja käsitteistöä opintojaksojen Johdatus kasvatustieteisiin/Johdatus erityispedagogiikkaan, Erityispedagogiikan perusteet ja Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä luomalta pohjalta.  

Sisältö:

 • erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa

 • vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä

 • oppimisvaikeudet

Suoritustapa: Moodletentti, pienryhmäopetus 3 t

Opintoryhmätapaamiset to 5.3. klo 17.30-20.00

Tentit: Moodletentti ke 15.4. klo 18.30-17.4. klo 18.30. Uusinnat (2 vrk moodletentit) 10.6. ja 17.9.

Kirjallisuus:

Oppimateriaali

1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa: ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus.
2. Pihlaja, P. & Viitala, R. 2018. Inklusiivinen varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus. (Tulossa syksyllä 2018.) TAI Pihlaja, P. & Viitala, R. 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY.
3. Kivirauma, J. (toim.) Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
4. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY JA
5. Tieteellisiä artikkeleita oppimisvaikeuksista. (Moodlessa)

 

Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op 

Aika: Monimuoto-opinnot 17-24

Tavoite: Opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan erityispedagogiikan perusopintojen sisällöistä ja kykenee tekemään erityispedagogiikan perusteista reflektoivan yhteenvedon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Sisältö:

 • erityispedagogiikan teoreettisten lähtökohtien tarkastelu

 • yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat erityispedagogiikassa

Suoritustapa: Essee ja pienryhmäopetus 3 t

Opintoryhmätapaamiset to 23.4. klo 17.30-20.00

Tehtävän palautus 29.5. mennessä.

Kirjallisuus:

Opettajan ilmoittama kirjallisuus opiskeluoppaassa

Avoimen yliopiston koulutusten peruutusehdot:
 • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.

 • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.

 • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.

 • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen

HUOM! Jos olet Jytyn tai Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Jyty" tai "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
400011: Johdatus erityispedagogiikkaan (4 op/Turun yliopisto)
400012: Erityispedagogiikan perusteet (7 op/Turun yliopisto)
400013: Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä (4 op/Turun yliopisto)
400014: Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus (7 op/Turun yliopisto)
400015: Näkökulmia erityispedagogiikkaan (3 op/Turun yliopisto)

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 10:00:00

Opettaja: Leinonen, Anne, FT

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Syyslukukausi: 12.9.2019 - 31.12.2019 (1 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 15.6.2020

Yhteensä 480 €. 230 € ilmoittautuessa, Turun yliopisto laskuttaa 250 € kun ilmoittautuminen on hyväksytty sekä 140 € tammikuussa: 230,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit