Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400020 Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Hinta: 440 € (190 € ja 250 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto

Aika: 18.9.2019 – 30.4.2020

Kasvu, oppiminen ja kasvatus ovat osa elämäämme. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään näitä ilmiöitä lapsuudesta vanhuuteen.

Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta.

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina Helsingin aikuisopistossa. Opinnot alkavat opintoryhmätapaamisella keskiviikkona 18.9.2019 klo 17.00-19.45, jolloin seurataan verkon kautta suunnittelijan pitämää aloitusinfoa opinnoista. Opinnot päättyvät huhtikuussa 2020. Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, verkon kautta välitettäviä luentoja (katsotaan kotona, luennoista tulee tallenne), työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Tentit suoritetaan opintojaksokohtaisesti määriteltyinä aikoina omassa oppilaitoksessa tai moodletentteinä. Yksilö- ja ryhmätentteihin tulee aina ilmoittautua.

HUOM! Oppilaitoksessa tehtävät tentit aina osoitteessa Töölöntullinkatu 8

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2019/lukukausi/syksy

Tuutorina KM Jaakko Saarinen

Opintojaksot:

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op

Aika: Monimuoto-opinnot 16.9.-16.10.2019

Tavoite: Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Sisältö:

 • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnan merkitys Suomessa

 • kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet

 • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä

 • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut

 • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Suoritustapa: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kirjallinen tentti, pienryhmäopetus 9 t, luennot 9 t

Opetus:

Verkkoluennot ke 25.9. klo 17.30-20.00 Juhani Tähtinen, ke 2.10. klo 18.00-20.30 Rauno Huttunen ja ke 9.10. klo 17.30–20.00

Opintoryhmä ke 18.9. klo 17.00-19.45, to 3.10. ja to 10.10 klo 17.30-20.00.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus pe 4.10.2019 mennessä.

Yksilö- tai ryhmätentit: ke 16.10. klo 18.00–21.00 Helsingin aikuisopistossa tai moodletenttinä ke 16.10. klo 18.00–22.00. Uusinnat vastaavasti Helsingin aikuisopistossa ja moodletenttinä 11.12.2019, 12.2. ja 13.5.2020.

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. (Uudistettu 8. painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

 

Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op

Aika: Monimuoto-opinnot 21.10.-6.12.2019

Tavoite: Opiskelija kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä, hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet, tuntee pääpirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset sekä osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa.

Sisältö:

 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana

 • sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset

 • koulutuksen historiallinen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja prosessit

 • kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet

 • kasvatussosiologinen nuorisotutkimus

 • kasvatus, koulutus ja sukupuoli 

Suoritustapa: Essee, osallistuminen esseetyöskentelyyn, luennot 6 t, verkko-opetus, opintoryhmä 6 t  

Opetus:

Verkkoluennot ke 23.10. ja ke 30.10. klo 17.30–20.00, Rauno Huttunen 3 t (verkkoluennoista ei erikseen makseta)

Opintoryhmätapaamiset to 24.10. ja 28.11. klo 17.30-20.00 (läsnäolovelvollisuus).

Esseen palautus pe 6.12.2019

Kirjallisuus:

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus:

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9). JA artikkeleita

 

Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op 

Aika: Monimuoto-opinnot 9.12.2019-15.1.2020

Tavoite: Opiskelija tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet, ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta.

Sisältö:

 • lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa

 • keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta

 • kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, luento-opetus 6 t, pienryhmäopetus 6 t

Opetus:

Verkkoluennot ma 9.12. ja ke 18.12. klo 17.30–20.00 Tiina Tuijula 3 t (ei makseta verkkoluennoista)

Opintoryhmätapaamiset to 12.12. ja to 9.1.2020 klo 17.30-20.00 3 t, yht 6 t

Yksilö- tai ryhmätentit ke 15.1. klo 18.00–21.00 omassa oppilaitoksessa tai moodletentti 15.1. klo 18- (avoinna 2 vrk). Uusinnat 11.3. ja 10.6.2020.

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. JA
 2. Nurmi, J-E, Ahonen T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
 3. Myöhemmin ilmoitettavat kaksi suomenkielistä tieteellistä artikkelia

 

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op 

Aika: Monimuoto-opinnot 20.1.-6.3.2020

Tavoite: Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.

Sisältö:

 • oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet

 • kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria

Suoritustapa: Essee, kaksi harjoitustyötä, oppilaitosvierailu ja raportointi, luennot 6 t, opintoryhmä 9 t

Opetus:

Verkkoluennot ke 22.1. Heidi Salmento ja ke 29.1. Tiina Tuijula klo 17.30–20.00

Opintoryhmätapaamiset to 23.1., 6.2. ja 27.2. (läsnäolovelvollisuus) klo 17.30-20.00 

Esseen ja kirjallisen tehtävän palautus pe 6.3.2020 mennessä.

Kirjallisuus:

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus:

 1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
 2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
 3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
 4. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi.
 5. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78).

Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

 

Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op 

Aika: Monimuoto-opinnot 9.3.-15.4.2020

Tavoite: Opiskelija ymmärtää kasvatusta, oppimista ja kasvua eri konteksteissa, ja laajentaa tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista.

Sisältö:

 • opettaja kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukijana

 • oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen

 • hyvinvoivan oppimisyhteisön toimintakulttuuri

 • kehittyminen ja oppiminen hyvinvoinnin näkökulmasta

 • koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, verkkotyöskentely, opintoryhmä 6 t

Opetus:

Opintoryhmätapaamiset to 12.3. ja viikolla 15 klo 17.30-20.00.

Moodletentti ke 15.4.2020 klo 18.00 – 17.4.2020 klo 18.00

Uusinnat 13.-15.5. ja 10.-12.6.

Kirjallisuus:

Kirjallisessa tentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus: 1. Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee 3 teosta:

 

 • Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos). Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino.

 • Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.

 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.

 • Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A-R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

 • Nikkola T., Rautiainen M. & Räihä P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino.

 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.

   

  1. Seuraavat artikkelit:

 • Fornaciari, A. & Harni, E. 2017. Antonio Gramscin hegemonian käsitteen relevanssi

 • kasvatustieteelliselle tutkimukselle. Kasvatus & Aika 11 (2), 39-51.

 • Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172-181.

 • Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6-16.

Avoimen yliopiston peruutusehdot
 • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
 • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
 • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
 • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

HUOM! Jos olet Jytyn tai Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Jyty" tai "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
400023: Kehitys- ja kasvatuspsykologia (4 op/Turun yliopisto)
400024: Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin (6 op/Turun yliopisto)
400025: Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti (7 op/Turun yliopisto)

Opettaja: Saarinen, Jarkko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lka 703, 7. krs, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Syyslukukausi: 18.9.2019 - 31.12.2019 (12 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 30.4.2020

Yhteensä 440 €. 190 € ilmoittautuessa ja Turun yliopisto laskuttaa 250 € Nettiopsuun ilmoittautumisen jälkeen: 190,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit