Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400050 Gerontologian perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: Helsingin aikuisopiston osallistumismaksu ja Turun yliopiston maksu 220€ (ilmoitetaan myöhemmin)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto

Aika: monimuoto-opinnot syksy 2019-syksy 2020

Mitä uutta tiedetään ikääntymisestä ja vanhenemisesta niin yksilön kuin yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista? Mitä ikääntyminen tarkoittaa yhteiskunnallisena kysymyksenä ja millaisia ovat ikääntyvän väestön palvelutarpeet?

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva vanhenemisesta hoitotieteen, lääketieteen ja sosiaalityön näkökulmista. Opinnoissa perehdytään vanhuspolitiikkaan, vanhustenhuollon palveluihin, tavallisimpiin vanhuusiän sairauksiin ja niiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn sekä vanhukseen hoitotyön asiakkaan sekä tieteellisen tutkimuksen merkitykseen gerontologisen tiedon tuottamisessa.

Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, palvelujen tuottajille, luottamishenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille. Opinnot voi hyväksyttää osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja.

Opinnot toteutetaan 1,5 vuoden aikana (syksy 2019 – syksy 2020) monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy verkkoluento-opetusta (katsotaan kotona), tuutorin ohjaamaa pienryhmäopetusta, verkkokeskusteluja ja opiskelijan itsenäistä opiskelua. Opintojen aikana käytössä on verkko-oppimisalue Moodle, mitä kautta opiskelija saa käyttöönsä opintoihin liittyvät materiaalit ja jota käytetään tiedotus- ja työskentelykanavana opintojen aikana. Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen on viikolla 37 Helsingin aikuisopistolla.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova. Lue peruutusehdot täältä.

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2019/lukukausi/syksy

 

Opintojaksot:

Johdatus gerontologiaan ja gerontologiseen tutkimukseen 5 op  

Aika: vk 37- vk 42

Tavoite: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva vanhenemisesta, gerontologista tieteenalana sekä tieteellisen tutkimuksen merkityksestä gerontologisen tiedon tuottamisessa. Hän tutustuu gerontologiseen tutkimukseen, siinä käytettäviin yleisimpiin tutkimusmenetelmiin, tieteellisen artikkelin rakenteeseen ja lukemiseen sekä tieteellisten tutkimustulosten hyödyntämiseen käytännön vanhustyössä. Opintojaksolla opitut asiat valmistavat opiskelijaa opintokokonaisuuden seuraavien jaksojen työskentelyä varten.

Sisältö:

 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja vanheneminen

 • Gerontologia tieteenalana

 • Gerontologinen tutkimus

 • Yleisimpien gerontologisessa tutkimuksessa käytettävien tutkimusmenetelmien esittely – Tieteellisen artikkelin rakenne

 • Tutkimustulosteen soveltaminen käytäntöön

Suoritustapa: Harjoitustyö ja verkkokeskustelu (yksilö- tai pienryhmätyö) (2 op), verkkoluennot 8 t, pienryhmäopetus 9 t (3 x 3 t, osallistumista edellytetään vähintään 2 x 3 t), Moodletentti (3 op)

Opetus: syksy 2019, verkkoon tallennetut luennot 8 t

Opintoryhmä: tapaamiset kerran viikossa vk 37-39 iltaisin (3 t), tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit: Moodletentti vko 42 ma-pe 14.-18.10.2019, 1. uusinta joulukuu 2019 ja 2. uusinta helmikuu 2020

Kirjallisuus:

 1. Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2013 (tai vuoden 2016 uusintapainos) (toim.) Gerontologia. 3.-4. uudistettu painos. Saarijärvi: Saarijärven Offset. Sivut (2013): 101 - 109, 129 - 255, 278 - 330, 351 - 363, 381 - 390, 421 - 425 ja 474 - 540. TAI vaihtoehtoisesti vuoden 2008 painos, sivut 96 - 278, 280 - 308, 458 - 466 ja 487 - 539.
 2. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. 13. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
 3. Ajankohtainen artikkelimateriaali

 

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op  

Aika: vk 43 – vk 3/2020

Tavoite: Opiskelija perehtyy vanhuusiän sairauksiin, niiden hoitoon ja kuntoutuksen erityispiirteisiin. Hän tutustuu laitoshoidon ehkäisyyn tähtäävään toimintatapaan. Lisäksi hän käy vanhuusiän kuolemaan liittyviä kysymyksiä.

Sisältö:

 • Tavallisimmat vanhuusiän sairaudet ja niiden hoito

 • Sydän- ja verisuonisairaudet

 • GI-kanavan sairaudet

 • Ikääntyvien hyvä lääkehoito

 • Geriatrinen preventio ja kuntoutus

 • Kuolema vanhuusiässä

Suoritustapa: luento-opetus 12-14 t, pienryhmäopetus 9 t (osallistumista edellytetään vähintään 2 x 3 t) ja kirjallinen tentti

Opetus: Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Opintoryhmä: vk 44, vk 45 ja vk 2. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit: tammikuu 2020, 1. uusinta maaliskuu 2020 ja 2. uusinta toukokuu 2020

Kirjallisuus:

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R., Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. (soveltuvin osin).

 

Ikääntyminen murroksessa 5 op

Aika: kevätlukukausi 2020

Tavoite: Opiskelijalle muodostuu käsitys ikääntymisestä yhteiskunnallisena haasteena ja palvelujen tarjonnasta sekä vanhustyön tulevaisuuden näköaloista.

Sisältö:

 • Ikääntyvän väestön tarpeet ja muuttuvat palvelukäytännöt

 • Ikääntyneiden hyvinvointi ja aktiivisuus

 • Ikäsyrjintä ja kaltoinkohtelu

 • Geronteknologian mahdollisuudet

 • Ikääntymisen yhteisöllinen ja kulttuurinen ulottuvuus

Suoritustapa: essee yksilötyönä tai 2-3 hengen pienryhmätyönä, luento-opetus 4 t ja pienryhmäopetus 12 t (osallistumista edellytetään vähintään 3 x 3 t)

Opetus: ilmoitetaan myöhemmin

Opintoryhmä: 4 tapaamista

Kirjallisen työn palautus: kevätlukukausi 2020

Kirjallisuus:

Ilmoitetaan myöhemmin

 

Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op 

Aika: vk 12 – vk 19

Tavoite: Opiskelija osaa arvioida ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä sekä käyttää ja arvioida niiden arviointimenetelmiä.

Sisältö:

 • Hoitotieteen näkökulma ikääntyneen terveyteen ja terveysongelmiin

 • Terveyden ja terveysongelmien arviointimenetelmät ja niiden analysointi

 • Ikääntyvien terveyteen liittyvät ajankohtaiset erityiskysymykset

Suoritustapa: pienryhmäopetus 18 t (osallistuttava vähintään neljään opintoryhmätapaamiseen) ja essee

Opintoryhmä: vk 12-18 (ei viikolla 15). Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisen työn palautus: vk 19.

Kirjallisuus:

 1. Boltz, M., Capezuti, E., Fulmer, T., Zwicker, D. (eds). 2012. Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice. 4th edition. New York: Springer Publishing Company. (sivut 89 - 103, 122 - 185, 469 - 499, 516 - 543).
 2. Fulton JS, Lyon BL, Goudreau KA (eds.). 2010. Foundations of Clinical Nurse Specialist Practice. Springer Publishing Company, New York. s. 99 - 182.
 3. Stolt M, Axelin A & Suhonen R. 2013. Ikääntyneen ihmisen terveysongelmat ja niiden arviointi. Esimerkkejä keskeisistä terveysongelmista. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:65.
 4. Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita n.100 sivua.
 5. Gerontologia. Teema: toimintakykytutkimus. 4/2013.

 

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Aika: syksy 2020

Tavoite: Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Sisältö:

 • Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset

 • Ikääntyneiden suunterveys- ja hammashoito

 • Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat

 • Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat

Suoritustapa: luennot 10 t ja niihin liittyvät tehtävät, pienryhmäopetus 12 t (pakollinen osallistuminen 3 x 3 t) ja kirjallinen tentti.

Opetus: Luennot ilmoitetaan myöhemmin.

Opintoryhmä: vk 39, 41, 43 ja 46 syksyllä 2020

Tentit: marraskuu 2020, 1. uusinta tammikuu 2021 ja 2. uusinta maaliskuu 2021

Kirjallisuus:

 1. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Helsinki: Edita Prima Oy. pdf https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ikaantyneet.suositus-3.pdf
 2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18 - 22.
 3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170 - 9.
 4. Päihteisiin liittyvä oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin
Avoimen yliopiston peruutusehdot
 • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
 • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
 • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
 • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

HUOM! Jos olet Jytyn tai Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Jyty" tai "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
400051: Johdatus gerontologiaan ja gerontologiseen tutkimukseen (5 op/Turun yliopisto)
400052: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito (5 op/Turun yliopisto)
400053: Ikääntyminen murroksessa (5 op/Turun yliopisto)
400054: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi (5 op/Turun yliopisto)

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 10:00:00

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Syyslukukausi: 1.9.2019 - 31.12.2019 (1 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 30.9.2020

Hinta vahvistetaan kesäkuussa: 9999,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit