Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400060 Lääketieteen perusteita (25 op/Itä-Suomen yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: 400 € (180 € ja 220 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: verkko-opinnot

Aika: syyskuu 2019 - 31.12.2020

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tehdä lääketiedettä tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena ja käsitellä keskeisiä sairauksien ehkäisemiseen ja terveyden edistämiseen sekä sairauksien hoitoon liittyviä haasteita. Opintojaksoilla opiskelija tutustuu ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, tautien syntymekanismeihin, diagnostisoitiin sekä yleisimpiin terveysongelmiin ja niiden ratkaisuihin ihmisen elämän eri vaiheissa. Opinnot sisältävät myös katsauksen lääketieteen historiaan ja terveydenhuollon tulevaisuuden visioihin. Opinnot eivät ole hyväksiluettavissa Lääketieteen opintoihin.

Lääketieteen perusteita –opintokokonaisuus käsittelee lääketieteen ja terveydenhuollon nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, eri-ikäisten terveydentilaa ja yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä ja hoitoa. Opintokokonaisuuteen kuuluu myös Elimistön rakenne ja toiminta –opintojakso, joka nimensä mukaisesti sisältää perustiedot ihmisen toiminnasta.

Opinnot sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteen perustietoja esimerkiksi työnsä takia (esim. opettajat, toimittajat, osastoavustajat, omaistaan kotona hoitavat, terveyteen liittyvää järjestötyötä tekevät) tai jotka vain oman mielenkiintonsa vuoksi haluavat perehtyä lääketieteen ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintokokonaisuus soveltuu myös moniin tutkintoihin sivuaineopinnoiksi.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle ilmoittautumislinkin Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen on sitova. Lue peruutusehdot täältä.

Opintojaksot:

Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op

Hinta: yksittäinen opintojakso 110 € (60 € ja 50 € rekisteröityessä yliopistolle)

(Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.)

Aika: verkko-opintojakso 23.9.-1.11.2019

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys lääketieteen kehityksestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset kansantaudit ja luetella keinoja, miten niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa.

Suoritustavat: verkko-opintojakso, luennot ja oppimistehtävät/verkkotentti

Sisältö: Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus, suomalaisten elintavat, keskeiset kansantaudit ja ko. sairauksien ehkäisemisen perusperiaatteet sekä lääkehoidon tarkoitus, lääkkeiden annostelu ja käytön perusteet.

Oheiskirjallisuutta:

1) Aro A, Mutanen A, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede, Duodecim, 2015.
2) Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, Aittasalo M, Terveysliikunta, Duodecim, 2011
3) Inkinen R, Volmanen P, Hakoinen S (toim), Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, THL, 2016. Verkossa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1
4) Ravitsemushoito. Suositus sairaaloi-hin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010. Verkossa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf
5) Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Verkossa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es.pdf

 

Elimistön rakenne ja toiminta 4 op

Hinta: yksittäinen opintojakso 100 € (60 € ja 40 € rekisteröityessä yliopistolle)

(Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.)

Aika: Opintoja voi suorittaa jatkuvasti.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakennetta ja keskeisiä toimintoja.

Sisältö: Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset    

Suoritustavat: Verkko-opinnot ja verkkotentti

Lisätietoja: Verkkotenttiä on mahdollisuus suorittaa syyslukukaudella 27.11.-4.12.2019 ja kevätlukukaudella 12.-19.2.2020 ja 6.-13.6.2020. Yhden tenttiviikon aikana sallitaan vain yksi tenttisuoritus. Uusinta/korotus tarvittaessa kerran myöhemmillä tenttiviikoilla. Huomioithan, että itsenäiselle opiskelulle (verkkoluennot ja kirjallinen materiaali) tulee varata riittävästi aikaa ennen tenttiä.

Kirjallisuus:

Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY, uusin painos.  Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali. Aihepiiriin valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym.:Kunnon kirja. WSOY, uusin painos.

 

Lasten ja nuorten terveys 5 op

Hinta: yksittäinen opintojakso 110 € (60 € ja 50 € rekisteröityessä yliopistolle)

(Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.)

Aika: 21.10.-16.12.2019

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat lasten ja nuorten terveyshaasteet sekä keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija tuntee lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityskulun pääpiirteissään

Sisältö: Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen. 

Suoritustavat: verkko-opinnot, verkkoluennot, verkkotentti ja/tai – tehtävät

Kirjallisuus:

1. Ylikorkala, O. & Tapanainen, J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 2011 (kappale Taustasairaudet ja raskaus)

2. Rajantie, J., Heikinheimo, M., Renko, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2016., 

3. Pihko, H, Haataja, L, Rantala, H (toim.): Lasten neurologia. Duodecim, 2014 (soveltuvin osian, kappaleet 2-6, 10)

4. Lastenneuvolakäsikirja. Saatavissa osoitteessa https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakaskirja

 

Työikäisen terveys 5 op

Hinta: yksittäinen opintojakso 110 € (60 € ja 50 € rekisteröityessä yliopistolle)

(Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.)

Aika: 3.2.-6.4.2020

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiinnostuu ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Sisältö: Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila, terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen (Käypä hoito-suositukset). Työn ja elintapojen yhteys terveyteen. Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät.

Suoritustavat: verkkoluennot ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

Luentomateriaalin ohella opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.

 

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot 6 op

Hinta: yksittäinen opintojakso 120 € (60 € ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle)

(Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.)

Aika: kevät 2020

Tavoite: Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.

Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Yleisimmät sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet ja DM, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Suoritustavat: verkkoluennot ja välitehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä lähitentti

Tentit: toukokuussa 2020 ja uusinta kesäkuussa 2020

Opettaja: prof. Eija Lönnroos

Kirjallisuus:

1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.

2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.

3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin.  Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Avoimen yliopiston koulutusten peruutusehdot:
  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.

  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.

  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.

  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

HUOM! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
400062: Elimistön rakenne ja toiminta (4 op/Itä-Suomen yliopisto)
400063: Lasten ja nuorten terveys (5 op/Itä-Suomen yliopisto)
400064: Työikäisen terveys (5 op/Itä-Suomen yliopisto)
400065: Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot (6 op/Itä-Suomen yliopisto)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Syyslukukausi: 1.9.2019 - 31.12.2019 (1 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 31.12.2020

Yhteensä 400 €. 180 € ilmoittautuessa ja 220 € rekisteröityessä yliopistolle.: 180,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit