Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400300 Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot (26 op/Vaasan yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Tehyn kiintiö on täynnä! Tehyn jäsenet voivat ilmoittautua opintoihin normaalilla hinnalla.

Jos ilmoittaudut 1.9. jälkeen, pyydä toimistosta rekisteröitymisohje yliopistolle.

Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia

Hinta: 490 € (410 € ilmoittautuessa ja 80 € rekisteröityessä yliopistolle)

Aika: verkko-opinnot syksy 2019 – kevät 2020

Johtamisen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi. Opit yrityksille tärkeän tiedon hallintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta. Opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta.

Opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen maanantaihin 9.9.2019 mennessä.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina syksyn 2019 – kevään 2020 aikana. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristössä.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin ILPA-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon.

HUOM! Opintoihin on rajoitettu osallistujamäärä ja opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koko opintokokonaisuuteen 26 op ilmoittautuneet ovat etusijalla. Yksittäisille opintojaksoille voidaan ottaa opiskelijoita, jos paikkoja jää vapaaksi.

Opintojaksot

Johtamisen perusteet 7 op

Aika: verkko-opetus vk 37 – vk 44, portfolion palautus marraskuussa (ehkä vk 46)

Tavoite: Opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita.

Sisältö: Kurssi tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan erityisesti sen inhimillisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioista ovat muun muassa yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamien käsitteet ja mallit, henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot sekä organisaatiokäyttäytymisen keskeiset teemat. Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisikä sisältöjä.

Suoritustapa: Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin-järjestelmään (plagiaatintunnistus). Kurssilla pelataan älypuhelimella Quizizz-peliä. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta löytyvät Moodlesta. Kurssi kehittää IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Kurssilla ei ole tenttejä.

Opettaja: Susanna Kultalahti

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivulla.

 

Henkilöstöjohtaminen 7 op

Aika: 27.1.-19.4.2020 verkko-opinnot Moodlessa

Tavoite: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamien keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamien osa-alueet, prosessit, ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssinlopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua ja IT-taitoja Moodle-ympäristössä.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtamien, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi ja vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Suoritustapa: Yksilötehtävät ja Moodle-tentti. Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista kurssin käyttämillä foorumeilla.

Opettaja: Kati Söderlund

Kirjallisuus:

Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita.

Ulrich, Dave (1997) Human Resource Champions. Harvard Business School Press  (suomenkielinen versio: Ulrich Dave (2007) Henkilöstöjohtamisella huipulle. Talentum.)

Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

 

Strateginen johtaminen 7 op

Aika: kevät 2020, verkko-opinnot Moodlessa

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tuntevat strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia, työkaluja ja menetelmiä. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategia toimeenpanoon. Kurssi kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan strategiseen johtamiseen liittyviä erilaisia käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Kurssi kattaa sekä strategian sisältö- että prosessikysymykset keskittyen erityisesti strategiseen analyysiin, valintaan ja toimeenpanoon. Kurssin luennoilla perehdytään laajasti strategisen tutkimuksen teoriaan, käytäntöön, oppihistoriaan käytännön esimerkkeihin.

Suoritustapa: verkkoluennot 26 h, harjoitustyöt n. 10 kpl, jotka palautetaan Moodleen. Tehtävien palautukselle on deadline.

Opettaja: Tero Vuorinen

Kirjallisuus:

1. Vuorinen, Tero (2013). Strategiakirja – 20 työkalua. Talentum. tai vaihtoehtoisesti, Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G, Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D ja Regnér, P
2. artikkelikokoelma (löytyy kurssin Moodle-sivustolta).

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

 

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op

Aika: kevät 2020, verkko-opinnot Moodlessa. Aloitusluento ja ryhmien muodostaminen verkossa ti 7.1. klo 17-21. Videoluennot ti 14.1., to 16.1., ti 21.1., to 23.1. ja ti 28.1. klo 17-21. Kirjallisen työn ja myyntipuhevideon palautus su 23.2. mennessä.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät eri osa-alueet. Prosessin vaiheiden tiedostaminen ja eri vaiheisiin liittyvien työkalujen, viitekehysten ja käytäntöjen hallinta mahdollistavat asiaa tuntevan toiminnan oli sitten kyse uuden liiketoiminnan omakohtaisesta kehittämisestä, uuden liiketoiminnan kehittämisestä olemassa olevan yritystoiminnan puitteissa tai toimittaessa asiantuntijana arvioimassa tai sparraamassa uusia liiketoimintahankkeita. Uuden liiketoiminnan luominen on erityisen kokonaisvaltainen ilmiö, jossa yhdistyvät johtamiseen, markkinointiin ja yrityksen talouteen liittyvät osaamiset ja taidot.

Sisältö: Kurssi sisältää neljä osa-aluetta, jotka muodostavat käytännönläheisen kokonaisuuden uuden liiketoiminnan luomiseksi. Ensimmäinen osa liittyy alustavan idean löytämiseen, toinen osa keskittyy idean konseptointiin, kolmas toiminnan käynnistämisstrategian määrittelyyn ja neljäs liiketoiminnan dokumentointiin ja esittelyyn tärkeille sidosryhmille.

Suoritustapa: Liiketoimintasuunnitelma, sen esitys ja oheistehtävät arvioidaan, ei tenttiä.

Opettaja: Tero Kurki

Kirjallisuus:

McKinsey & Company (2000). Ideasta kasvuyritykseksi. Helsinki: WSOY.
Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Avoimen yliopiston koulutusten peruutusehdot:
  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.

  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.

  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.

  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

HUOM! Jos olet Jytyn, Tehyn tai Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Jyty", "Tehy" tai "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
400302: Henkilöstöjohtaminen (7 op/Vaasan yliopisto)
400303: Strateginen johtaminen (5 op/Vaasan yliopisto)
400304: Yrityksen liiketoimintasuunnitelma (5 op/Vaasan yliopisto)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 50, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Syyslukukausi: 9.9.2019 - 31.12.2019 (1 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 30.4.2020

Yhteensä 490 € (410 € ilmoittautuessa ja 80 € rekisteröityessä yliopistolle): 410,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit