Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4020000 Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Hinta: 480 € (230 € ilmoittautuessa ja 250 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto

Aika: 10.9.2020 – 30.4.2021

Tuutorina KM Jaakko Saarinen

Kasvu, oppiminen ja kasvatus ovat osa elämäämme. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään näitä ilmiöitä lapsuudesta vanhuuteen.

Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta.

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisten ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä. 

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina Aktiivi-Instituutissa. Opinnot alkavat opintoryhmätapaamisella torstaina 10.9.2020 klo 17.30-20.00 ja opinnot päättyvät huhtikuussa 2021. Oppiaineen suunnittelija pitää aloitusohjauksen verkko-oppimisympäristössä tiistaina 15.9.2020 klo 18.00-20.00. Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, verkon kautta välitettäviä luentoja (katsotaan kotona, luennoista tulee tallenne), työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Tentit suoritetaan opintojaksokohtaisesti määriteltyinä aikoina omassa oppilaitoksessa tai Moodle-tentteinä. Yksilö- ja ryhmätentteihin tulee aina ilmoittautua.

HUOM! Oppilaitoksessa tehtävät tentit aina osoitteessa Chydenia, Runeberginkatu 22-24

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova. 

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2020/lukukausi/syksy


Opintojaksot

Yksittäisille opintojaksoille voidaan ottaa opiskelijoita, jos paikkoja jää vapaaksi. 

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op

Aika: Monimuoto-opinnot 10.9.-14.10.2020

Tavoite: Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Sisältö:

 • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnan merkitys Suomessa
 • kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet
 • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
 • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut
 • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Suoritustapa: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kirjallinen yksilö- ja ryhmätentti tai Moodle-tentti, pienryhmäopetus 9 t, luennot 9 t

Opetus:

Verkkoluennot to 17.9. klo 17.30-20.00 Juhani Tähtinen, ke 23.9. klo 17.30-20.00 Rauno Huttunen ja to 24.9. klo 17.30-20.00 Lilja Aikio 

Opintoryhmä to 10.9. klo 17.30-20.00, ti 22.9. klo 17.30-20.00 ja to 1.10. klo 17.30-20.00 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus pe 9.10.2019 mennessä. 

Yksilö- tai ryhmätentit: ke 14.10. klo 17.00–20.00 Helsingin aikuisopistossa tai Moodle-tenttinä klo 17.00–21.00. Muut Moodle-tentit: 9.12.2020, 10.2.2021 ja 12.5.2021

 9.12.2020, 10.2. ja 12.5.2021.

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. (Uudistettu 8. painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.


Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op

Aika: Monimuoto-opinnot 19.10.-4.12.2020 

Tavoite: Opiskelija kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä, hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet, tuntee pääpirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset sekä osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa.

Sisältö:

 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset
 • koulutuksen historiallinen muotoutuminen ja yhteiskunnalliset tehtävät 
 • kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet
 • kasvatus, koulutus ja sukupuoli
 • koulutuksen käytännöt ja prosessit  

Suoritustapa: Essee, osallistuminen esseetyöskentelyyn, luennot 6 t, opintoryhmä ja verkko-opetus 9 t verkko-opetus  

Opetus:

Verkkoluennot ke 21.10. ja ke 28.10. klo 17.30–20.00, Rauno Huttunen

Opintoryhmätapaamiset to 22.10. ja 26.10. klo 17.30-20.00 (läsnäolovelvollisuus). 

Esseen palautus pe 4.12.2020

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus:

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9). Ja artikkeleita 


Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op  

Aika: Monimuoto-opinnot 7.12.2020-13.1.2021

Tavoite: Opiskelija tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet, ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta.

Sisältö:

 • lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa 
 • keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta
 • erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit
 • kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä 

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, luento-opetus 6 t, pienryhmäopetus 9 t

Opetus:

Verkkoluennot ma 14.12. ja ke 16.12. klo 17.30–20.00 Tiina Tuijula

Opintoryhmätapaamiset to 10.12. ja to 7.1.2021 klo 17.30-20.00

Yksilö- tai ryhmätentit ke 13.1. klo 17.00–20.00 omassa oppilaitoksessa tai Moodle-tentti 13.1. klo 17- (avoinna 2 vrk). Uusinnat 10.3. ja 9.6.2021.

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. JA
 2. Nurmi, J-E, Ahonen T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. 
 3. Myöhemmin ilmoitettavat kaksi suomenkielistä tieteellistä artikkelia  


Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op

Aika: Monimuoto-opinnot 18.1.-5.3.2021

Tavoite: Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla. 

Sisältö

 • oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet
 • kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria

Suoritustapa: Essee, kaksi harjoitustyötä, oppilaitosvierailu ja raportointi, luennot 6 t, opintoryhmä 9 t

Opetus:

Verkkoluennot ke 20.1. Heidi Salmento ja ke 27.1. Tiina Tuijula klo 17.30–20.00

Opintoryhmätapaamiset to 21.1., 4.2. ja 18.2. (läsnäolovelvollisuus) klo 17.30-20.00

Esseen ja kirjallisen tehtävän palautus pe 5.3.2021 mennessä.

Kirjallisuus:

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus:

 1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
 2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
 3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
 4. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi.
 5. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78). 

Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus


Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op  

Aika: Monimuoto-opinnot 8.3.-14.4.2021

Tavoite: Opiskelija ymmärtää kasvatusta, oppimista ja kasvua eri konteksteissa, ja laajentaa tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista.

Sisältö:

 • opettaja kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukijana
 • oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen
 • hyvinvoivan oppimisyhteisön toimintakulttuuri
 • kehittyminen ja oppiminen hyvinvoinnin näkökulmasta
 • koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa 

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, verkkotyöskentely, opintoryhmä 6 t

Opetus:

Opintoryhmätapaamiset to 11.3. ja 8.4. klo 17.30-20.00. 

Moodletentti ke 14.4.2020 klo 17.00 – 16.4.2020 klo 17.00

Uusinnat 12.-14.5. ja 9.-11.6.                                                              

Kirjallisuus:

Kirjallisessa tentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus: 

1. Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee 3 teosta: 

 • Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos). Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino.
 • Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.
 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.
 • Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A-R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
 • Nikkola T., Rautiainen M. & Räihä P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino.
 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.

2. Seuraavat artikkelit:

 • Fornaciari, A. & Harni, E. 2017. Antonio Gramscin hegemonian käsitteen relevanssi
 • kasvatustieteelliselle tutkimukselle. Kasvatus & Aika 11 (2), 39-51.
 • Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172-181.
 • Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6-16.

Avoimen yliopiston peruutusehdot

• Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.

• Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.

• Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.

• Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.


Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
4020100: Johdatus kasvatustieteisiin (4 op/Turun yliopisto)
4020200: Kasvatus- ja koulutussosiologia (4 op/Turun yliopisto)
4020300: Kehitys- ja kasvatuspsykologia (4 op/Turun yliopisto)
4020400: Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin (6 op/Turun yliopisto)
4020500: Oppimisen muuntuvat ympäristöt (7 op/Turun yliopisto)

Opettaja: Saarinen Jaakko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso infotaulusta), Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Syyslukukausi: 10.9.2020 - 31.12.2020
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 30.4.2021

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 230,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit