Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4014000 Talousoikeuden perusopinnot (25 op/Vaasan yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Hinta: 490 € (410 € ilmoittautuessa ja 80 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8A

Aika: syksy 2020 – kevät 2021, monimuoto-opinnot

Perusopintojen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva liikejuridiikan keskeisistä oikeudenaloista. 

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina (streamattu lähiopetus) Aktiivi-Instituutissa lukuvuonna 2020-2021. Opintoihin sisältyy perinteistä lähiopetusta streamattuna, verkko-opetusta, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. 

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin ILPA-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon. 

Huom! Oppilaitoksessa tehtävät tentit aina osoitteessa Runeberginkatu 22-24.

Ilmoittautumiset opintokokonaisuuteen 6.9.2020 mennessä.


Opintojaksot

Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet 3 op

Aika: Monimuoto-opinnot vk 47, syksy 2020 streamattu lähiopetus

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Suoritustapa: tentti 

Opetus: ma 16.11., ti 17.11., ke 18.11. klo 17.00-20.30 streamattu lähiopetus 

  • Tentit: ke 9.12., 1. uusinta ke 3.2.2021 ja 2. uusinta ke 24.3.2021 klo 18-21, lähitentti.


Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op

Aika: Monimuoto-opinnot vk 39, syksy 2020

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija voi tunnistaa juridiikan merkityksen ja mahdollisuudet keskeisissä liiketoimintaratkaisuissa. Opintojakso valmistaa opiskelijaa itsenäisten talousoikeudellisten valmiuksien hankkimiseen ja itsenäiseen hyödyntämiseen.

Sisältö: Juridiikan merkitys liiketoiminnan osana ja potentiaali sen kehittämisessä. Markkinoinnin, rahoituksen, laskentatoimen ja johtamisen keskeiset juridiset liittymät.

Suoritustapa: tentti

Opetus: ma 21.9. ja ti 22.9. klo 17.00-20.30

Tentit: ke 14.10., 1. uusinta ke 2.12. ja 2. uusinta ke 20.1.2021 klo 18-21, lähitentti

Kirjallisuus:

Vainio – Kärkkäinen (2014). Kirjoituksia talousoikeudesta
Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Sopimus- ja korvausoikeus 6 op

Aika: Monimuoto-opinnot vk 4, kevät 2021

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa sopimuksen ja sopimusoikeuden keskeisen roolin yritysten liikesuhteissa. Opiskelija ymmärtää sopimukseen ja vahingonkorvaukseen perustuvien velvoitteiden syntymisen ja sisällön määrittämisen edellytykset. Opintojakso tuottaa yhdessä koulutusohjelman muiden opintojaksojen kanssa valmiudet liiketoiminnan sopimusoikeudellisten instrumenttien itsenäiseen laatimiseen ja hyödyntämiseen.

Sisältö: Yleinen sopimusoikeus ja sopimustyyppien merkitys. Velvoitteen pääkohdat. Muiden oikeudenalojen yhteys sopimusoikeudelliseen osaamiseen. Sopimuksen synnyn, sitovuuden, sisällön ja seuraamusten määrittäminen. Keskeisten sopimustyyppien tarkastelu. Vahingonkorvaus sopimussuhteessa ja sopimussuhteen ulkopuolella.

Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. 

Tentti koostuu osasta A, joka perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen sekä osasta B, joka perustuu kirjallisuuteen. Osa A ja B on suoritettava hyväksytysti samassa kuulustelussa.

Opetus: ti 26.1. ja ke 27.1. klo 17.00-20.30, lisäksi videoluennot Moodlessa

Tentit: ke 17.12., 1. uusinta ke 7.4. ja 2. uusinta ke 26.5. klo 18-21, lähitentti. 

Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeuden perusteet –opintojakson jälkeen. 

Oppimateriaali:

1. Saarnilehto, A. – Annola, V. (2018). Sopimusoikeuden perusteet. Helsinki. Alma Talent Oy. 

2. Wilhelmsson, T - Sevón, L. - Koskelo, P. (2006). Kauppalain pääkohdat. Talentum, Helsinki. 

3. Hemmo, Mika (2005). Vahingonkorvausoikeus. Helsinki: WSOY. (s. 1-241). 

4. Halila,H. - Hemmo,M. (2008). Sopimustyypit. Helsinki: Talentum (luku 1, 3, 5, 6, 8, 10).

5. Luennoitsijan ilmoittama säädösluettelo ja mahdollinen muu materiaali. 

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Organisaatio-oikeus 6 op

Aika: Monimuoto-opinnot, vk 12, kevät 2021

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa yritystoiminnan keskeisten organisaatiomuotojen perustamista, sekä valta- ja vastuusuhteita koskevat säännökset. Opiskelija kykenee hyödyntämään tietoja yritystoiminnassa tapahtuvassa käytännön päätöksenteossa.

Sisältö: Osakeyhtiö ja muut keskeiset liiketoiminnan organisointimuodot. Päätöksenteko yrityk­sessä. Liiketoiminnan etiikka. Compliance. Rahoitus. Valta- ja vastuusuhteet. Osakassopimukset.

Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. 

Opetus: ma 22.3. ja ti 23.3. klo 17.00-20.30. Lisäksi videoluennot Moodlessa.

Tentit: ke 14.4., 1. uusinta ke 2.6. ja 2. uusinta 8.9.2021 klo 18-21, lähitentti. 

Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeuden perusteet –opintojakson jälkeen. 

Oppimateriaali:

1. Villa, Seppo ym.: Yritysoikeus. Talentum Fokus, luku II lukuunottamatta osakeyhtiöitä. Saatavilla Tritonian Finnasta >> Hae hakusanalla: Yritysoikeus >> valitse kirjasta versio, jossa lukee: Verkkoaineisto (päivittyvä) >> Klikkaa alhaalta: Verkossa saatavilla: > Vaasan yliopisto.

2. Immonen, Raimo - Nuolimaa, Risto (2007). Osakeyhtiöoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum Media Oy.

3. Salo, Marika (2015). Hyvä liiketoimintapäätös ja johdon vastuu. Helsinki: Talentum Media Oy (luvut 2-6 eli sivut 23-212). 

4. Ratsula, Niina (2016). Compliance - Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta. Helsinki: Talentum (luvut 1-3 eli sivut 11-157).

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Vero-oikeus 6 op

Aika: verkko-opinnot, vko 6-21, kevät 2021

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida erilaisten toimenpiteiden veroseuraamuksia ja erottaa verotuksellisesti edullisia menettelytapoja epäedullisista. Opiskelija osaa käyttää vero-oikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista yksinkertaisia vero-oikeudellisia ongelmia. Opiskelija osaa hakea muutosta verotukseen.

Sisältö: Keskeinen verolainsäädäntö, kuten tuloverotus, ennakkoperintä, kiinteistöverotus, perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, valmisteverotus, arvonlisäverotus, maahantuontiin ja vientiin liittyvä verotus sekä niitä koskeva verotusmenettely.

Suoritustapa: Verkkotyöskentely Moodlessa ja verkkotentti, jossa saa käyttää lakikirjaa (Verolait, Skatteförfattningarna tai Verosäädökset –teos). 

Opetus: Verkkotyöskentely Moodlessa viikot 6-21 (8.2.-30.5.2021)

Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeuden perusteet -opintojakson jälkeen.

Oppimateriaali:

1. Myrsky, Matti & Niko Svensk (2016). Vero-oikeuden oppikirja. Helsinki: Talentum Pro.

2. Räbinä, Timo, Matti Myrsky & Janne Myllymäki (2017). Verotusmenettelyn perusteet. Helsinki: Alma Talent.

3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

4. Verolainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo), josta on hallittava myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa opintojakson Moodle-alustalta.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Talousoikeuden oikeustapauskommentti 1 op 

Aika: verkko-opinnot, vk 6-21, kevät 2021

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Tavoite: Oikeustapauskommentin tarkoituksena on kehittää opiskelijan valmiuksia tunnistaa talousoikeudellisia ongelmia ja arvioida kriittisesti ongelmien ratkaisuksi esitettyjä kannanottoja. Oikeustapauksen pohjalta laadittavan kirjoituksen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan kykyä kannanottojensa perustelemiseen ja niiden jäsenneltyyn esittämiseen. Kirjoitusta laatiessaan opiskelijan on tunnistettava keskeiset oikeuslähteet, joita hän tarvitsee omien argumenttiensa tueksi. Kurssin edetessä opiskelija oppii hyödyntämään tätä lähdemateriaalia punnitessaan omia kannanottojaan. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee esittämään perusteltuja talousoikeudellisia kannanottoja ja kirjoittamaan johdonmukaisen analyysin.

Sisältö: Opiskelija perehtyy valitsemaansa oikeustapaukseen, joka voi olla esim. KKO:n, KHO:n, KVL:n, Kuluttajariitalautakunnan tai Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan ratkaisu. Tapauksesta tunnistetaan jokin yksittäinen oikeuskysymys, johon ratkaisussa on otettu kantaa. Opiskelija tarkastelee yksittäistä oikeuskysymystä talousoikeudellisesta näkökulmasta oikeudellista lähdemateriaalia hyödyntäen.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan laatimalla kirjallinen oikeustapauskommentti yksittäiseen oikeustapaukseen liittyvästä talousoikeudellisesta ongelmasta. Kirjoituksessa on hyödynnettävä oikeuslähteitä. Kirjoituksen pituus on 10.000-12.000 merkkiä. Kirjoitus on toimitettava kurssin Moodleen 30.5.2021 mennessä.

Opetus: Verkkotyöskentely Moodlessa viikot 6-21 (8.2.-30.5.2021)


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen

Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
4014100: Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet (3 op/Vaasan yliopisto)
4014200: Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op/Vaasan yliopisto)
4014300: Sopimus- ja korvausoikeus (6 op/Vaasan yliopisto)
4014400: Organisaatio-oikeus (6 op/Vaasan yliopisto)
4014500: Vero-oikeus (6 op/Vaasan yliopisto)
4014600: Talousoikeuden oikeustapauskommentti (1 op/Vaasan yliopisto)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso infotaulusta), Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Syyslukukausi: 15.9.2020 - 31.12.2020
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 30.4.2021

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 410,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit