Helsingin aikuisopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

4001100 Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot (25 op/Jyväskylän yliopisto)

Monimuotokurssi

Huom. Pron opiskelijakiintiö on täynnä!

Hinta: 475 € (sisältää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun)

Aika: Lähi- ja verkko-opinnot viikko 37 – kevät 2021

Viestinnän ja journalismin perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen keskeiset piirteet, osaa soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärtää viestintä – ja vuorovaikutusetiikan merkityksen. 

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana ja osaa hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa
 • ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
 • hahmottaa viestinnän, median ja journalismin kehityslinjat
 • tuntee digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja mediamaiseman muutostrendit
 • tunnistaa työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä
 • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
 • omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen ja -julkisuuden tulkintaan ja analysointiin
 • tuntee sananvapauden ja sitä koskevan vastuun merkityksen ja niitä sääntelevän lainsäädännön
 • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää ilmoittautumisohjeet Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova.


Opintojaksot

Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen 5 op 

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto / Aktiivi-Instituutti

Aika: Reaaliaikainen verkko-opetus ti 29.9. ja to 1.10. klo 17.00-20.00

Opettaja: FM, yliopiston opettaja Heljä Koski, Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja journalistiikan peruskäsitteitä ja tutustutaan erilasisiin tapoihin kuvata ja jäsentää viestintää, vuorovaikutusta, journalistiikkaa ja mediaa. Opintojaksolla perehdytään eri merkkijärjestelmiin ja merkitysten rakentumiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään median ja journalismin toimintalogiikkaan julkisuuden rakentajana. 

Tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
 • ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muotoutunut
 • ymmärtää median toimintaa
 • hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä tutkimuskohteine ja tuntee ilmiöitä jäsentäväkeskeiset käsitteet

Suoritustapa: Luennot ja oppimistehtävä. Opintojakson suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista.

Opetus: Reaaliaikainen verkko-opetus ti 29.9. ja to 1.10. klo 17.00-20.00. 

Kirjallisuus

 • Hall & Knapp 2013 Nonverbal communication (e-kirja)
 • Trenholm 2017 (7. painos tai uudempi) Thinking through communication
 • Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (toim.) 2020 (2. painos tai uudempi) The Handbook of journalism studies, luvut 1-3, sivut 3-54


Organisaatioviestintä 5 op 

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto / Aktiivi-Instituutti

Aika: maaliskuu 2021 

Opettaja: FM, yliopiston opettaja Heljä Koski, Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään organisaatioviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteistyötapoihin ja –rakenteisiin, kuten ryhmiin, tiimeihin ja verkostoihin, sekä tarkastellaan vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän ja journalismin digitalisoituvia työympäristöjä.

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee organisaatioviestinnän keskeisimmät käsitteet ja näkökulmat
 • ymmärtää työelämän erilaisia yhteistyötapoja ja -rakenteita, kuten ryhmiä, tiimejä ja verkostoja
 • arvostaa vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä
 • ymmärtää digitalisoituvia työympäristöjä viestinnän ja journalismin kannalta.

Huom! Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen –jakson suorittamista edellytetään ennen Organisaatioviestintä –opintojaksoa. 

Suoritustapa: Reaaliaikainen verkko-opetus ja mahdollisesti lähitapaaminen. Luennot ja oppimistehtävät

Opetus: Lähiopetus lauantaina maaliskuussa 2021 klo 10-16 ja yhtenä arki-iltana verkkoluentoja, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM, yliopiston opettaja Heljä Koski, Jyväskylän yliopisto

Kirjallisuus:

 • Galanes & Adams 2013 Effective group discussion,      theory and practice (12. tai uudempi painos) 

sekä toinen seuraavista:

 • McDonald & Mitra (toim.) 2019.      Movements in organizational communication research. Current issues and      future directions.
 • Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and      traditions of organizational communication.


Mediamaiseman murrokset 5 op

Aika: verkko-opinnot vk 37 – vk 44 tai keväällä 2021 

Opettaja: FM, tohtorikoulutettava Margareta Salonen, Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä eri näkökulmista ja perehdytään mediamaiseman murrosten vaikutuksiin journalismissa, mediasisältöjen kuluttamisessa sekä ihmisten osallistamisessa. 

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee mediajärjestelmien sekä mediamaiseman murrokset
 • ymmärtää median digitalisoitumisen merkityksen yhteiskunnassa
 • tuntee verkkoviestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
 • ymmärtää mediamaiseman murrosten vaikutuksia median tuottamiseen ja kuluttamiseen.

Suoritustapa: Verkkotentti Moodlessa

Syksyn  verkkotenttipäivät: 6.10. klo 16.30-20.30, 1.12.2020 klo 16.30-20.30 (uusinta), 24.11. klo 16.30-20.30, 27.1.2021 klo 16.30-20.30 (uusinta). Kevään tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

1. Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan (saatavilla e-kirjana)

2. Bruns 2018. Gatewatching and News Curation. Journalism, Social Media, and the Public Sphere.

Saatavana open access e-kirjana: https://eprints.qut.edu.au/116434/1/Gatewatching%20and%20News%20Curation%20%282018%29.pdf

3. Fuchs 2017 (2. uud. painos) Social Media. A Critical Introduction.


Viestintä ja vaikuttaminen 5 op 

Aika: verkko-opinnot vk 37 – vk 44 ja kevät 2021

Opettaja: FM, yliopiston opettaja Heljä Koski, Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa ja eri toimijoiden näkökulmista. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

 • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset vaikuttamisen teoriat
 • pystyy jäsentämään viestinnän vaikuttavuuden osatekijöitä
 • osaa kriittisesti tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät

Oppimistehtävät: palautusajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus:

Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista: Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)


Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit 5 op 

Aika: verkko-opinnot vk 37 – vk 44 tai kevät 2021

Opettaja: FT, tutkimuskoordinaattori, Heikki Kuutti, Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, luotettavan ja vastuullisen journalismin kriteereihin sekä viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
 • ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet
 • tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
 • pystyy erittelemään, mistä eettisen journalismin osatekijät muodostuvat
 • motivoituu pohtimaan omia viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä periaatteitaan sekä osaa jäsentää ja arvioida niitä

Suoritustapa: Luentotallenteet ja oppimistehtävä

Opetus: syksy 2020 ja kevät 2021

Oppimistehtävän palautuspäivät: syksyllä 30.9., 31.11. ja 31.1.2021

Kirjallisuus

 • Johannesen, Valde & Whedbee 2008 Ethics in human communication (6. painos)
 • Neuvonen 2005 Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely
 • Tiilikka 2008 Journalistin sananvapaus (e-kirja)
 • Tompkins 2019 Practicing communication ethics: development, discernment, and decision making (2. painos)
 • Ward 2018 Disrupting Journalism Ethics. Radical Change on the Frontier of Digital Media


Avoimen yliopiston peruutusehdot

 • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
 • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
 • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
 • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

The following courses are included in this module:
4001120: Organisaatioviestintä (5 op/Jyväskylän yliopisto)
4001130: Mediamaiseman murrokset (5 op/Jyväskylän yliopisto)
4001140: Viestintä ja vaikuttaminen (5 op/Jyväskylän yliopisto)
4001150: Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op/Jyväskylän yliopisto)

Number of places: Maximum number of course participants 30, There are available places on the course.

Name of course location: Helsingin aikuisopisto (katso infotaulusta), Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Autumn term: 1.11.2020 - 31.12.2020
Spring term: 1.1.2021 - 30.4.2021

Price: 475,00 €

Registration begins: 1.6.2020 10:00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject