Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4009000 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (30 op/Itä-Suomen yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: 390 € (170 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja 220 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: Helsingissä aloitus, verkko-opinnot

Aika: syyskuu 2020 – kesäkuu 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan arjen ilmiöiden jäsentämiseksi sekä muutosten ja päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa ja teoreettista ymmärrystä. Perusopintojen 30 op painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja johtamisen ilmiöiden analysoimiseksi sekä vahvistetaan tieteellisen ajattelun periaatteita. 

Perusopintojen opinto-oikeusaika on kolme lukukautta.  

Opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalalla jo toimiville, johtotehtäviin tähtääville tai muutoin alasta kiinnostuneille asiantuntijoille, joita kiinnostavat laajasti johtamisen ja palveluiden toiminnan ja organisoinnin kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Opiskelu onnistuu joustavasti eri puolilta Suomea, sillä asiantuntijaluennot, oppimistehtävät ja keskustelut ovat kaikki verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Jaksokohtaiset opiskeluohjeet löytyvät oppimisympäristö Moodlesta. 

Johdanto ja infotilaisuus järjestetään syyskuun alussa Helsingissä. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle ilmoittautumislinkin Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova. 

Tutkintovaatimukset ja muuta lisätietoa netistä: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opetustarjonta


Opintojaksot

Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op  

Aika: syksy 2020

Tavoite: Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia. Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimis- ja työelämävalmiuksia ja -taitoja akateemisena toimijana ja verkkoympäristössä. Oppii tiedonhakua. Aktivoituu tieteen seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen. 

Tunnistaa tieteellisyyden keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin. Tunnistaa tieteelliseen toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita. Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.

Sisältö: Oman oppimisen ja oppijuuden sekä työelämävalmiuksien analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. Tieteellisyyden peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Tieteen eettisiin periaatteisiin perehtyminen. Verkkokeskustelu ja rakentavat vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen sekä tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu oppimisympäristö Moodlessa.

Opetus: Johdanto ja infotilaisuus syyskuussa Helsingissä. 

Lisätietoja: Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä ja opintojakso toteutetaan kerran lukuvuodessa.


Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op  

Aika: syksy 2020

Tavoite: Ymmärtää sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohtia, kehitystä ja nykytilaa. Tunnistaa hallintotieteen keskeisiä käsitteitä ja teorioita ja osaa soveltaa teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin. Ymmärtää tieteellisen tiedon merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa ja johtamisessa.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys. Hallintotieteen perusteoriat ja peruskäsitteet. Tieteellisen tiedon perusymmärrys.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Lisätietoja: Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutetaan kerran lukuvuodessa.


Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op

Aika: syksy 2020 ja kevät 2021

Tavoite: Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely


Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op 

Aika: syksy 2020 ja kevät 2021

Tavoite: Opiskelija tunnistaa keskeiset koulukunnat ja kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä. Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900 -luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi.

Sisältö: Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keskiaika, kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän organisaatioissa.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely, verkkotentti


Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op  

Aika: kevät 2021

Tavoite: Opiskelija tunnistaa johtamisen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä kirjallisessa ja suullisessa keskustelussa. Tuntee johtamisteoreettisia suuntauksia ja hyödyntää niitä johtamisen analysoinnissa. Tuntee moniammatillisen johtamisen erityispiirteet, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Soveltaa johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa. 

Sisältö: Monimuotoinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johtamisen käsitteet, määrittely ja johtamisteoreettiset suuntaukset. Moniammatillinen johtaminen strategisen johtamisen, tiimien johtamisen ja asiakkuusprosessien johtamisen näkökulmista. Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. Muutostilanteet johtamisen haasteena.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Lisätietoja: Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutetaan kerran lukuvuodessa. 


Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op  

Aika: kevät 2021

Tavoite: Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimusalueeseen ja tutkimuksiin. Perehtyy metodologiaan ja tutkimuksissa käytettyihin metodologisiin valintoihin. Saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa. 

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteeteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Lisätietoja: Opintojakso sisältää aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutetaan kerran lukuvuodessa. 


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Huom! Jos olet Tehy ry:n tai Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Tehy" tai "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 150, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso infotaulusta), Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Syyslukukausi: 1.9.2020 - 31.12.2020
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 30.4.2021

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 170,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit