Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4003000 Hoitotieteen aineopinnot (35 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Alustava ohjelma, tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Hinta: Kokonaishinta on 920 € (570 € ilmoittautuessa, Turun yliopiston ensimmäinen erä 210 € maksetaan verkkopankissa kun ilmoittautuminen on hyväksytty sekä 140 € tammikuussa) 

Opetuspaikka: Runeberginkatu 22-24

Aika: 9.9.2020 – 31.12.2021

Tuutorina TtT Jukka Kesänen 

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian sekä tutkimusmetodiikan perusteet, joihin sisältyvät teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Opiskelija kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan kirjallisen tutkielman hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta. Opiskelija osoittaa hoitotieteellisen tiedon hallintaa, soveltamiskykyä ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan sosiaali- ja terveysalalla ja hoitotieteessä monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Opinnot soveltuvat terveys- ja hoitoalan tehtävissä työskenteleville ammatilliseen kehittymiseen sekä hoitotieteen tutkinto-opinnoista kiinnostuneille. Opinnot toteutetaan Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. 

Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen voivat aloittaa opinnot suoraan hoitotieteen aineopinnoista, sillä perusopintojen katsotaan sisältyvän AMK-tutkintoon. Muilta edellytetään hyvin tiedoin suoritettuja hoitotieteen perusopintoja. Niiltä hakijoilta, joilla edeltävistä hoitotieteen perusopinnoista on kulunut yli 10 vuotta edellytetään osallistumista päivittävään tenttiin. 

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, jotka koostuvat opintomateriaaliin pohjautuvasta itseopiskelusta, tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä, harjoitustöistä sekä luennoista ja tenteistä. Tuutori toimii myös opintojesi henkilökohtaisena ohjaajana ja tukena läpi opintojen. Opintojen tiedotus-, tuki- ja keskustelukanavana käytetään helppokäyttöistä verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opinnot alkavat syyskuussa ja kestävät puolitoista lukuvuotta.

Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen on keskiviikkona 9.9. klo 17.00-19.30.

Kun opintojen toteutuminen opistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova. 

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2020/lukukausi/syksy  

Infotilaisuus pidetään netin kautta. Päivämäärä ja osallistumislinkki ilmoitetaan myöhemmin.


Opintojaksot:

Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 (7 op)   

Aika: vk 37 – 20.11.2020

Suoritustapa: luennot, kirjallinen tehtävä, kirjallinen tentti ja opintoryhmätyöskentely

Opetus: Verkkovälitteisiä luentoja katsottavissa kotona

vk 41, FT Juho Ritola (luentotallenne), vk 42 verkkovälitteinen luento, FT Juho Ritola, ma 2.11. klo 16.30-18.45 prof. Helena Leino-Kilpi

Ohjattu opintoryhmätyöskentely: ke 9.9.-28.10. (ei 14.10.) klo 17.00-19.30

Tentit: ke 11.11. klo 17-20, 1. uusinta tammikuu 2021 ja 2. uusinta toukokuu 2021 

Kirjallinen tehtävä: palautus pe 20.11.2020 mennessä 

Kirjallisuus:

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 

https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019.

Tieteellisiä artikkeleita/abstrakteja 50-100 sivua.

Luennot ja luentomuistiinpanot

Leino-Kilpi H & Välimäki M. 2014, 2015. Etiikka hoitotyössä. 8. - 10. painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki.

Kuulusteltava kirjallisuus: Beauchamp T & Childress J 2013. 7th edition. Principles of biomedical ethics. Oxford University Press, UK.


Hoitotieteen teoria 1 (7 op)  

Aika: vk 48-19.2.2021

Suoritustapa: luennot 6 t, kirjallinen tehtävä, seminaarityöskentely ja kirjallinen Moodle-tentti sekä opintoryhmätyöskentely 18 t (josta pakollista seminaarityöskentelyä 6 t). 

Opetus: vk 48 TtT Heli Virtanen, vk 49 TtT Heli Virtanen verkkovälitteisesti (katsotaan kotona)

Ohjattu opintoryhmätyöskentely: ke 25.11., 13.1.-10.2.2021 klo 17-19.30 (läsnäolovelvollisuus 27.1. ja 3.2.)

Teoriatentti ti 7.12.- la 12.12. Moodlessa 

Kirjallinen tehtävä: palautus pe 19.2.2021 mennessä

Kirjallisuus:

Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U Å, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S, Vehviläinen-Julkunen K & Åstedt-Kurki P. 2016, 2018. Hoitotiede. 4.?6. 2016 tai 7. painos 2018. Sanoma Pro Oy, Helsinki.

Lauri, S., Kyngäs, H. 2005. Hoitotieteen teorioiden kehittäminen. WSOY, Juva.

McEwen M & Wills E. 2019. Theoretical Basis for Nursing. 5th edition. Wolters Kluwer, Philadelphia.

Suhonen R,Stolt M. & Papastavrou E. (Editors) 2019. Individualized Care. Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland.

n. 100 sivua tieteellisiä artikkeleita


Hoitotieteen tutkimusmetodiikka (6 op)

Aika: vk 9 – vk19 / 2021

Suoritustapa: luento-opetus 20 t ja ohjattu verkkotyöskentely, kirjallinen kuulustelu

Opetus: Vastuuopettaja Anna Axelinin verkkovälitteiset luennot vk 9, 11, 14 ja 16

Ohjattu verkkotyöskentely: alkaa viikolla 9, verkkotyöskentelyn tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Tentit: kesäkuu 2021, 1. uusinta syyskuu 2021 ja 2. uusinta marraskuu 2021 Helsingin aikuisopistossa

Kirjallisuus

Oppimateriaali:
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje --> 

Gray JR, Grove SK & Sutherland S. 2017. Burns and Grove's The Practice of Nursing Research; Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 8th edition. Elsevier, s. 76 - 480, 493 - 544.

Holloway I & Wheeler S. 2009. Qualitative Research in Nursing and Health Care. 3rd edition. Wiley-Blackwell. 

Täydentävä kirjallisuus:
Parahoo K. 2006. Nursing Research: Principles, Process and Issues. 2nd edition. Palgarve MacMillan.

Uhari M & Nieminen P. 2012. Epidemiologia & biostatistiikka. 2. painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. (tilastollisten analyysimenetelmien osuus). 


Muut jaksot:

Tutkielmajakson info 19.5.2021 klo 17-19.30

Tiedonhaun opetus: vkot 21-23 verkko-opetuksena, johon kuuluu ennakkotehtäviä ja niiden purkutilaisuus, johon osallistutaan verkon kautta kotikoneelta. Pakollista opetusta.

Tilastolliset analyysimenetelmät aikataulu löytyy Moodlen opiskeluoppaasta, opetus (harjoitukset) on 3-5:nä lauantaina syksyllä 2021 Turussa. Opetus on pakollista lähiopetusta. Ilmoittautuminen tehdään Moodlessa olevan ilmoittautumislinkin kautta. 

Luennot ovat luentotallenteena. 

Tutkielmajakson alkuinfo sekä tiedonhaun opetus ovat keväällä 2021 ja muuten opetus järjestetään syksyllä 2021, siihen kuuluvat alkuohjaustapaamiset, väliohjaustapaamiset ja tutkielmien esittelyseminaarit sekä opponointi. Tutkielmajakson ohjaustapaamiset ja seminaarit sekä tiedonhaun opetus ovat pakollisia.


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen

Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen voivat aloittaa opinnot suoraan hoitotieteen aineopinnoista, sillä perusopintojen katsotaan sisältyvän AMK-tutkintoon. Muilta edellytetään hyvin tiedoin suoritettuja hoitotieteen perusopintoja. Niiltä hakijoilta, joilla edeltävistä hoitotieteen perusopinnoista on kulunut yli 10 vuotta edellytetään osallistumista päivittävään tenttiin.

Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Opettaja: Kesänen Jukka

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Aktiivi-instituutti, punainen luokka, Mikonkatu 8 A, 5 krs, 00100 Helsinki

Syyslukukausi: 9.9.2020 - 31.12.2020
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 31.7.2021
Syyslukukausi: 1.8.2021 - 31.12.2021

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 570,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit