Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400070 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HyTe) –osaamiskokonaisuus (28 op/Itä-Suomen yliopisto)

Verkkokurssi

HUOM! Jos olet Tehyn jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi ja lähetämme sitten kirjautumisohjeet yliopistolle. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Tehy". Paikkoja on rajoitetusti.

Hinta: 430 € (210 € ilmoittautuessa ja 220 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: verkko-opinnot

Aika: Verkko-opinnot tammikuu-joulukuu 2020

Opinnoissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää sekä terveydenhuollon juridiikkaa. Opinnot antavat kattavan kuvan uudistuvaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, sen ohjauksesta, toimeenpanosta, päätöksenteosta ja sen johtamisesta aina toimintaa arvioiviin mittareihin. Opinnot avaavat terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin moniulotteisuutta sekä esittelevät toimia, joiden avulla on mahdollista edistää eri ikäisten ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyistä elämää.

Opinnot soveltuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, kehittäjille, johtajille, terveydenhoitajille ja kaikille, joilla on tarve sote-uudistuksen myötä vahvistaa tai päivittää osaamistaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankohtaisissa kysymyksissä.

Osaamiskokonaisuus ei sellaisenaan ole sivuaineopintokokonaisuus tai sitä vastaava. Yksittäiset opintojaksot ovat eri tutkintoihin sisältyviä tutkinnon osia ja näin tarvittaessa jatkossa hyödynnettävissä mahdolliseen tutkintoon.

Osaamiskokonaisuus rakentuu neljästä, kaikille yhteisistä opintojaksoista ja valinnaisista jaksoista, joista aikuisopistolla on tarjolla kaksi opintojaksoa (Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op ja Erilaiset kulttuurit ja terveyskäytännöt 5 op).

Opiskelu onnistuu joustavasti eri puolilta Suomea, sillä asiantuntijaluennot, oppimistehtävät ja keskustelut ovat kaikki verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Jaksokohtaiset opiskeluohjeet löytyvät oppimisympäristö Moodlesta.

Tutkintovaatimukset ja muuta lisätietoa netistä: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opetustarjonta

Opintojaksot

Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op  

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen laajan toimintakentän; osaa kriittisesti tarkastella eri terveyskäsityksiä ja terveyden edistämisen lähtökohtia.

Sisältö

Terveyden edistämisen historia ja lähtökohdat, peruskäsitteet ja toimijat. Terveyskäsitykset ja terveyden edistämisen lähtökohdat. Terveyden edistämisen hankkeet kunnissa.

Suoritustapa:

Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkosta löytyvä materiaali

 

Terveydenhuolto-oikeus 5 op 

Tavoite:
Opiskelija tuntee terveydenhuoltoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja on perehtynyt terveydenhuoltojärjestelmää, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstä käsitteleviin keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin.

Sisältö:

Terveydenhuoltojärjestelmän rakenne, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä koskeva sääntely. Terveydenhuolto-oikeuteen sisältyvän lainsäädännön yhteydet muuhun lainsäädäntöön, erityisesti sosiaalioikeudelliseen ja hallinto-oikeudelliseen lainsäädäntöön.

Suoritustapa: Taltioidut verkkoluennot. Oppimistehtävät kirjallisuuteen ja säädöksiin perustuen. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät keväällä 2020: 31.3. ja 30.6.

Kirjallisuus

Oheiskirjallisuutena käytetään opintojakson vastaavan opettajan erikseen AducateMoodlessa ilmoittamaa materiaalia. 

Säädökset: 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). 
Potilasvahinkolaki (585/1986). 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010). 
Kansanterveyslaki (66/1972). 
Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989). 
Mielenterveyslaki (1116/1990). 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994). 
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990). 
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013). 
Laki raskauden keskeyttämisestä (239/1970). 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op  

Tavoite

Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely. Oppimistehtävän palautus keväällä 31.1.2020 tai 8.4.2020 mennessä.

Kirjallisuus

Verkkomateriaali (lainsäädäntö, sote- ja aluehallintouudistussivut), verkkolinkit (muun muassa STM raportit) ja oppimisympäristössä ilmoitettu oheiskirjallisuus.ESIM:

Kauppila Tarja & Tuulonen Anja 2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:5. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

Niiranen, Vuokko (2010) Hallinto ja ohjaus. Teoksessa Pauli Niemelä (toim.) Hyvinvointipolitiikka. WSOYpro, Helsinki. (17 s.)

Niiranen, Vuokko & Puustinen, Alisa, & Zitting, Joakim. & Kinnunen Juha (2013) Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Acta 245. Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2017) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo. SOVELTUVIN OSIN (3. päivitetty painos)

 

Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op

Tavoite

Opintojakson päätyttyä opiskelija

 • osaa määritellä sosiaalisen markkinoinnin keskeiset käsitteet ja kuvata teoreettisen taustan

 • osaa tunnistaa sosiaalisen markkinoinnin käyttötapoja ja menetelmiä terveyden edistämisessä

 • ymmärtää keskeiset eettiset periaatteet, jotka ohjaavat sosiaalisen markkinoinnin prosessia

 • osaa suunnitella sosiaalisen markkinoinnin prosessin sovellettavaksi todelliseen terveysongelmaan tai tilanteeseen

 • osaa perustella sosiaalisen markkinoinnin suunnitelman ratkaisut

 • osaa eritellä sosiaalisen markkinoinnin arviointikriteereitä ja valita sopivat prosessin eri vaiheisiin

Sisältö

Sosiaalisen markkinoinnin käsitteet ja teoreettinen tausta. Markkinoinnin komponentit ja sovellukset terveyskäyttäytymisen edistämisessä ja asenteiden muutoksessa. Sosiaalisen markkinoinnin implementointi ja arviointi. Eettiset näkökohdat sosiaalisessa markkinoinnissa. Sosiaalisen markkinoinnin menetelmät.

Suoritustapa Verkko-opinnot.

Opinnot soveltuvat laajasti sosiaalisen markkinoinnin teemasta kiinnostuneille.

Kirjallisuus

 • Lee NR & Kotler P. (2016) Social Marketing. Changing Behaviors for Good (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. TAI

 • Donovan R. & Henley N. (2010) Principles and Practice of Social Marketing an international perspective. UK: Cambridge University Press.

 • Sormunen M & Kallio H. (2014) Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä – markkinoinnin keinoin käyttäytymisen muutokseen? Pro terveys 41(3): 42-45.

 • Ajankohtaiset opintojaksolla osoitetut artikkelit

 

Erilaiset kulttuuritaustat ja terveyskäytännöt 5 op

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • tunnistaa eri kulttuuritaustaisten ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä erityiskysymyksiä

 • osaa eritellä erilaisten terveyskäsitysten ja -käytäntöjen merkitystä arjessa

 • hahmottaa kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä

 • osaa lukea eri tekstejä analyyttisesti sekä keskustella niistä virtuaalisessa ympäristössä omia näkökantojaan perustellen

Sisältö

Suomalaisiin etnisiin ryhmiin kuuluvien sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät erityiskysymykset ja näiden asettamat haasteet terveydenhuoltojärjestelmälle

Suoritustapa

Itsenäiset verkko-opinnot ja esseesuoritus. Esseesuorituksen ohjeet löytyvät AudcateMoodle-alustalta. Esseitä voi jättää koko vuoden.

 

Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op   

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on johdattaa tutkimusperustaiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden näkökulmasta, sekä sosiaalityön vaikuttavuuden käsitteeseen ja näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä rakenteellisen sosiaalityön ja hyvinvointipolitiikan haasteita sekä sosiaalityön vaikuttavuuden kysymyksiä.

Sisältö

Opintojakson sisältöjä ovat evidence-based -ajattelu sosiaalityön kontekstissa, vaikuttavuuden kysymykset, tutkimuskatsaukset, rakenteellisen ja politiikkatason käsitteet ja lähestymistavat.

Suoritustapa Luennot ja oppimistehtävä. Jaksolla ei tenttiä, vaan se suoritetaan oppimistehtävällä.

Kirjallisuus

Raunio, Kyösti. 2010. Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa? Janus, 18(4), 387 - 395.
Roivainen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla?. PS-kustannus.
Pohjola, A. & Kemppainen, T. & Väyrynen, S. 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Juvenes Print: Tampere.

HUOM! Jos olet Tehyn jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi ja lähetämme sitten kirjautumisohjeet yliopistolle. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Tehy". Paikkoja on rajoitetusti.

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 100, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 31.12.2020

Kurssimaksu: 210,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 25.11.2019 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit