Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

KASKÖ MEDBORGARINSTITUT

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress: Kaskö medborgarinstitut, Rådhusgatan 34, 64260 KASKÖ

Besöksadress: ingen besöksadress, möten enligt överenskommelse

Kansliet:  tel. 050-576 5811 

Tf. Rektor: Ann-Louise Utfolk tel. 040-094 6948

E-post: sivistys@kaskinen.fi

https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/

OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "mera information om kursen" hittar man priset för en termin.

Nätbutiken, ger möjlighet att vid anmälningstillfället genast betala kursen via Paytrail eller med ePassi. De som inte kan betala på nätet får även i fortsättningen faktura.


ANMÄLAN TILL KURSERNA

På nätet: https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/

Via telefon: 050-576 5811

Anmälningen till höstens kurser börjar må 2.9.2024. Förhandsanmälan är nödvändig. Man kan avboka kursen följande dag efter första gången genom att ringa eller sända e-mail till kansliet. I annat fall debiteras kursen. Ifall man redan har betalat kursen, så returneras avgiften.

För kurser som är hela läsåret får de anmälda studieplats för både höst- och vårterminen. Ifall den studerande vill avbryta kursen efter höstterminen, bör man informera detta till kansliet . Ifall man inte informerar debiteras vårterminen. 

Tilläggsanmälning för vårterminen öppnas 1.1.2025. Exaktare anmälningstider kursvis kan kontrolleras på adressen https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/.

För att kursen skall förverkligas förutsätts att det i gruppen är minst sju anmälda studeranden vid första sammankomsten. För kurser som är riktade till under 18-åringar är minimiantalet fem. Specialkurserna har egen prissättning samt gruppens minimimängd. Ifall kursen inte förverkligas och man redan har betalat så returneras avgiften.


Höst- och vårterminen.

Se de olika kursernas inlednings- samt avslutningstider från undervisningsprogrammet.

Höstlov, vecka 42. (14.-20.10.2024) och sportlov, vecka 9 (24.2.-2.3.2025), påsklov (fre 18.4. – må 21.4.2025) samt helgdagar hålles ingen undervisning.

Kaskö medborgarinstituts kursavgifter from. 1.8.2024.


OBS! Kursavgiften som står på första sidan är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "mera information om kursen" hittar man priset för en termin.

1-5 undervisningstimmar 12 €

6-9 undervisningstimmar 20,10 €

10-15 undervisningstimmar 26,10 €

16-20 undervisningstimmar 32,00 €

21-26 undervisningstimmar 39,10 €

27-36 undervisningstimmar 47.40 €

37-45 undervisningstimmar 53,30 €

46-54 undervisningstimmar 59,30 €

55-65 undervisningstimmar 65,20 €

 

Individuell instrumentundervisning (11 veckor/höstterminen, 13 veckor/vårteminen)

20 min/elev/vecka 44,30 €

30 min/elev/vecka 75,90 €

45 min/elev/vecka 101,20 €

 

För enskilda specialkurser fastställs egen prissättning baserad på kostnaderna, minimiavgift 12 €.

 

STUDIESEDEL

Läsåret 2024-2025 finns möjlighet till studiesedlar. Om du vill använda studiesedel fungerar inte betalning via nätet. OBS! För att få rabatt på kurserna måste du GENAST VID ANMÄLAN meddela till medborgarinstitutets kansli, sivistys@kaskinen.fi att du är berättigad till rabatt. Efter att kursfakturan skickats ut fås inga rabatter längre (inga krediteringar). Bildningsnämnden godkänner följande principer för studiesedelsunderstöd åt kursdeltagare vid Kaskö medborgarinstitut:

1. Pensionärer och arbetslösa kan anhålla om en (1) studiesedel för valfri kurs inom valfritt ämne. Pensionärer: Personer som får pension och som inte förvärvsarbetar. Arbetslösa: Arbetslösa arbetssökande eller personer som väntar på att ett avtalat arbete ska börja. Också personer som permitterats för en längre tid kan räknas som arbetslösa. 2. Studiesedelns värde är 35 euro. Om kursavgiften överstiger studiesedelns värde betalar kursdel-tagaren den överstigande summan själv. Studiesedelns värde kan med rektorns beslut höjas tillfäl-ligt, om anslag finns till förfogande som annars skulle betalas tillbaka till utbildningsstyrelsen. 3. Kursdeltagare kan anhålla om en (1) studiesedel/person/termin. 4. Studiesedlarna beviljas så långt anslagen räcker. Den första grunden för beviljande är att man hör till målgruppen, i andra hand tidpunkten för ansökans ankomst. 5. Anhållan om studiesedel görs i samband med kursanmälan till institutets kansli. Anhållan görs för en termin åt gången.  

 

Det kan komma ändringar i kursprogrammet. Aktuell information samt information om höst- och vårterminens kortkurser fås via nätet: https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/. Kommande nya kortkurser under läsåret informeras också i Staden informerar-bladet.


Har du kursidéer eller önskemål? Sänd oss epost: sivistys@kaskinen.fi


DÅ DU ANMÄLER DIG:

  1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, ta kontakt med kansliet, gäller bl.a. öppna högskolekurserna och klarinett.

  2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

  3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Faktureringssystemet kräver personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

  4. Du får till sist en bekräftelse på dina sända anmälningar. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

  5. Ifall det inte kommer en bekräftelse, är det rusning i systemet. Gå tillbaka till anmälningsblanketten (tidigare sida) och tryck på sänd-knappen på nytt.
  6. Ifall du väljer att genast betala kursen antingen via ePassi eller Paytrail så är din kurs redan betald annars sänder vi en faktura.
  7. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress. Möjlig annullering bör göras före kursens början genom att meddela om det till institutets kansli.
  8. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.
  9. Ifall en kurs inte förverkligas och du redan har betalat, så returneras avgiften, även ePassi-pengar kan returneras.